Pre zlepšovanie Vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. VIAC ROZUMIEM
Nový účet
NÁKUPNÝ KOŠÍK
0 ks / 0 EUR
 
POŠTOVNÉ ZADARMO
Pri nákupe nad 120,00 EUR.
 
OSTATNÉ PRODUKTY
OLEJE A MAZIVÁ
ZAUJÍMAVÉ ODKAZY
 
  Posledná aktualizácia produktov na
stránke bola vykonaná: 18.09.2020
 
Doprava a poštovné
Prepravná spoločnosť 123Kuriér
4.95 EUR
Osobný odber
0.00 EUR
Informujte známeho
  Poznáte niekoho, koho by mohla naša ponuka lacných autodielov zaujať? Informujte ho.
 
 
Vaša e-mailová adresa:*
E-mailová adresa Vášho známeho:*
* Zadané e-mailové adresy sa neukladajú a sú použité výhradne iba za účelom okamžitého odoslania krátkej informačno-propagačnej správy.
 
REKLAMA:
Predám doménu www.DataPortal.sk Ponuky na emailovú adresu debeer@centrum.sk
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
     
 

 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Všetci pracovníci Universal-LC, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
 • Môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lacneautodiely.sk je
Universal-LC
Masarykova 22
080 01 Prešov


Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.lacneautodiely.sk


SPROSTREDKOVATEĽ
Slovenská pošta, Prešov
a prepravná spoločnosť, ktorej služby aktuálne využívame (viď spôsob dopravy v nákupnom košíku)


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.lacneautodiely.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.


ZOZNAM SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
 • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.


NUTNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.


TRETIE STRANY, KTORÝM BUDÚ ÚDAJE POSKYTNUTÉ
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.


ZVEREJNENIE ÚDAJOV
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.


PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 • Zákazník spoločnosti Universal-LC - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.

 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V príprípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení zákazníka.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
     
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Všetky osobné údaje, ktoré sme získali Vašou registráciou na našej webstránke, boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018 sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďaľej GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Implementovali sme rozličné bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Vaše údaje, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. Zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú uložené v uzamknutej kancelárii v chránenej budove. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli Vaše údaje v bezpečí. Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia Vašich práv, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

V prípade, ak máte ďalšie otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

I. Kde nás môžete kontaktovať?
Pre uplatnenie Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), Vám poskytujeme kontaktné údaje našej spoločnosti:

 1. A. Pre poštovú komunikáciu použite nasledovné kontaktné údaje: Univeresal LC, Masarykova 22 (areál OZKN), 080 01 Prešov
 2. B. Pre elektronickú komunikáciu použite kontaktný údaj: obchod@lacneautodiely.sk
 3. C. Pre telefonickú komunikáciu použite telefónny kontakt: 0911 617 202

Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: www.lacneautodiely.sk

II. Kto u nás zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov?
Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

III. Aké Vaše osobné údaje spracúvame? Z akých dôvodov? Na aké účely?
Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje našich klientov spracúvame na účely týkajúce sa predaja tovaru, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Osobné údaje našich klientov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané - spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov [1]). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
 • dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.lacneautodiely.sk aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e- mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania tovaru alebo informácií o novinkách a akciových ponukách, a spracovával ich vo svojom informačnom systéme.
 • Ako prevádzkovateľ spracúvame výlučne Vaše osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

  a) Objednávka tovaru

  Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (ulica, PSČ, mesto), telefón, e-mail Účel: Uzavretie zmluvy, možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru, služby) klientovi, vystavenia faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

  b) Súťaže, Ankety, Registrácia na webe

  Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (ulica, PSČ, mesto), telefón, e-mail Účel: Zapojenie sa do súťaže organizovanej prevádzkovateľom, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry klientovi ako výhercovi, prispôsobenie našej ponuky individuálnym potrebám klienta. Pri organizovaní spotrebiteľskej súťaže spracúvame osobné údaje súťažiacich iba po dobu trvania súťaže. Akonáhle súťaž skončí, vyhodnotíme výhercov a odovzdáme výhry, osobné údaje všetkých zúčastnených účastníkov odstránime Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

  c) Priamy marketing

  Osobné údaje: e-mail Účel: ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných akciách, reklamné a marketingové aktivity, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov Právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)

  d) Odporúčania na výrobky

  Osobné údaje: meno, fotografia Účel: Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe Vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom Vás o povolenie požiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s Vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, Vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky odstránime a Vaše údaje zlikvidujeme. Vaše údaje inak pseudonymizujeme /anonymizujeme, pokiaľ je náš záujem zachovaný a takým štýlom, aby údaje boli chránené. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o Vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase, či etniku nezverejňujeme. Právny základ: Podmienky vyjadrenia súhlasu Článok 7, ods. 2 GDPR: Ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá predstavuje porušenie tohto nariadenia, nie je záväzná.

  e) Komentáre pod výrobkami na našej webstránke

  Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (ulica, PSČ, mesto), telefón, e-mail Účel: Ak komentujete na našej webovej stránke účinky, skúsenosti s niektorým výrobkom, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia privacy policy od sprostredkovateľa plaformy Disqus a našimi zásadami spracovania osobných údajov. Právny základ: Spracúvanie bez potreby identifikácie (Článok 11, GDPR) Ak si účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, nevyžadujú alebo prestali vyžadovať od prevádzkovateľa, aby identifikoval dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s týmto nariadením.

  IV. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?
  Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR.

  Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci, či iným subjektom.

  V. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?
  Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

  VI. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?
  Vzhľadom na vyššie uvedené je doba uchovávania Vašich osobných údajov 5 rokov (slovom päť rokov), a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz, prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

  VII. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?
  Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva:

  A. Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.

  B. Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
  Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.

  C. Právo na vymazanie osobných údajov
  Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

  a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  c. namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  e. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
  f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

  Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje, aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

  D. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

  a. ste napadli správnosť osobných údajov;
  b. spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  c. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  d. namietate voči spracúvaniu.

  Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

  E. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:

  a. nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo
  b. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
  c. Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  d. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
  e. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  F. Právo na prenosnosť osobných údajov
  Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

  G. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.

  H. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  V prípade podozrenia, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona, či nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

  VIII. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?
  Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

  IX. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?
  Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od zákazníkov, ktorí prejavia záujem o tovar, sužby alebo informácie.

  X. Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?
  Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia:

  - Máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne v súlade s GDPR a Zákonom,
  - Všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom,
  - Pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia,
  - Realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov,
  - Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona,
  - Všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú vaše osobné údaje, sú chránené heslom a šifrovaním.

  XI. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?
  Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

  XII. Ďalšie súvisiace informácie
  Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“

  Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, oznámime Vám to e-mailom a uverejníme ich na našej webovej stránke.

  Podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 24.5.2018.

   
   
  © 2007 - 2020 www.lacneautodiely.sk všetky práva vyhradené
  dizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk